Uznesenie č. 4 zo dňa 15.06.2018

Uznesenie č. 3 zo dňa 01.06.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

Nájomná zmluva SVP

Marec mesiac knihy

deň vody

karnevál v lukove

Rekonštrukcia jednotiek verejného osvetlenia

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lukov

Zmluvy, faktúry, objednávky Úznesenia OcÚVšeobene záväzné nariadeniaProfil verejného obstarávateľaArchív Obecného úradu

verejné správy a záverečný účet obce             

__________________________________________________________________________________________________________
2018
ZMLUVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
pridané: 01.06.2018
EKOTEC, spol. s.r.o.
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2018-000649-003
pridané: 24.05.2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad práce sociálnych veci a rodiny Bardejov
DOHODA č. 18/34/50J/24
pridané: 23.04.2018
Úrad práce sociálnych veci a rodiny Bardejov
CUKSTAV s.r.o., Zastúpený: Pavol Popovec
ZMLUVA O DIELO
pridané: 28.03.2018
MOAD, s.r.o. - Ing. Jaroslav JURČO, konateľ
Pôdohospodárska platobná agentúra

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP 072PO130085
pridané: 21.03.2018

Pôdohospodárska platobná agentúra
SK JULIO s.r.o. - Miroslav Dorin
KÚPNA ZMLUVA 00018/2017-PKZ-K40004/17.00
pridané: 25.01.2018
Slovenský pozemkový fond
O prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

 

___________________________________________________________________________________

Program rozvoja obce Lukov

___________________________________________________________________________________


 Pridané 11.01.2018

Notárska zápisnica
Napísaná na Notárskomúrade v Bardejove, Hurbanova č. 19, notár JUDr. Marta Vaľková, dňa 28.6.2017 (účastníci: 1.)Obec Lukov, 2.)Anna Mackaničová, 3.) Milan Pavlič. Notárska zápisnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2017                                              

Copyright © 2011 - 2018 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 27.06.2018