Deň vtáctva

Svetový deň vody

2.3. 2017 - Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Rekonštrukcia jednotiek verejného osvetlenia

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lukov


Úznesenia OcÚVšeobene záväzné nariadeniaProfil verejného obstarávateľaZmluvy, faktúry, objednávkyArchív Obecného úradu


Vlastník Obec Lukov, parcely vedené na LV 361 v k.ú. Lukov, číslo parciel 485/2, 486, 496, 497 a parcela vedená na LV 634 v k.ú. Lukov, číslo 487/1.
_________________________________________________________________________

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Lukov a Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-O Lukov

V zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obec Lukov ako orgán územného plánovania začala dňom 06.03.2017 prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Lukov.
Verejné prerokovanie Návrhu Uzemného plánu obce Lukov a Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPN-O Lukov sa uskutoční

*dňa 29.03.2017 (streda) o 09:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lukov s dotknutými orginmi štatnej správy a samosprávy, susednými obcami a právnickými subjektmi (spravcovia inžinierskych sietí),

*dňa 29.03.2017 (streda) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Lukov s občanmi, združeniami, organizáciami a podnikatel'skými subjektmi pôsobiacími v k. ú. obce Lukov.

Návrh ÚPN-O Lukov a Správa o hodnotení ÚPD sú od 06.03.2017 do 06.04.2017 sprístupnené k nahliadnutiu a preštudovaniu na Okresnom úrade Košice - Odbor výstavby a bytovej politiky a na Obecnom úrade Lukov v pracovnýchch dňoch počas úradných hodín. Zároveň sú zverejnené elektronicky na www.obeclukov.sk a www.uzemneplany.sk

Celé oznámenie nájde tu....

 


___________________________________________________
Návrh rozpočtu:
Schválený: 25.11.2016
Vyvesený: 26.11.2016
Zvesený: 15.12.2016
Rozpočet:
Schválený: 16.12.2016
Vyvesený: 16.12.2016
Zvesený:
Schválený rozpočet na rok 2017

pridané: 19.05.2016
Správa auditora za rok 2016

Ples v Lukove


VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

Vec  :  OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA podľa § 36 ods. 4 zákona číslo 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

so stretnutím na Spoločnom stavebnom úrade obcí okresu Bardejov, Dlhý rad 16.

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

Vec  :  OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA a pozvanie na ústne konanie.

so stretnutím na obecnom úrade v Lukove.
13.6.2015 - Návšteva podpredsedú vlády a ministra vnútra SR p. Roberta Kaliňáka, pri príležitosti odovzdávania hasičského vozidla IVECO DAILY v obci Lukov
O začatí obstarávania územného plánu obce

Diplom za 1.miesto

Copyright © 2011 - 2017 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 26.05.2017