Návrh VZN č.1/2019 zo dňa 15.5.2019
Príloha k VZN č.1

Záverečný účet obce za rok 2018

Zmluva č. 39 315

Uznesenie č.3 zo dňa 01.03.2019

Zmluva s spolufinancovaní nákladov na MZČ detí na rok 2019

Foto

Marec mesiac knihy

Deň mlieka

Rekonštrukcia jednotiek verejného osvetlenia

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lukov

Zmluvy, faktúry, objednávky Úznesenia OcÚVšeobene záväzné nariadeniaProfil verejného obstarávateľaArchív Obecného úradu

verejné správy a záverečný účet obce

 Pridané 11.01.2019
OZNÁMENIE O 2. PREROKOVANÍ NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Dotknuté orgány
Verejné prerokovanie uravenej dokumentácie

01_50_000_SV
02_20_000_SV
03_komplexny
04_voda_kanal
05_energetika_VPS
06_20_000_OPaTK
07_zaberPP

 Pridané 3.12.2018

_________________________________________________________________________________________________________
2019


ZMUVA č. 39 315
pridané: 17.04.2019

Dobrovoľná požiarná ochrana SR, Kutuzova 17, Bratislava 3
Úrad práce sociálnych veci a rodiny Bardejov
ZMUVA O DIELO č.1/2019
pridané: 14.03.2019
Plasttime, s.r.o., Duklianská 3750, Bardejov
Mesto Bardejov
ZMUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
pridané: 03.01.2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pridané 04.04.2019

Zápis do školy

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Lukov a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: obeclukov@gmail.com
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Lukov a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: obeclukov@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________
2018

ZMLUVA O DIELO
pridané: 15.12.2018
DD.ARCH s.r.o.

Úrad práce sociálnych veci a rodiny Bardejov
ZMLUVA č. 50/2018K
pridané: 01.09.2018
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o.
ZMLUVA č. 7/2018
pridané: 31.08.2018
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o.
A-typ, architektonický ateliér, spol. s r.o.
DODATOK č.1 K MANDÁTNEJ ZMLUVE
pridané: 01.06.2018
Zlatica Kiselová, čísl. Oprávnenia 03295*10*

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 01/2016

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 04/2016
pridané: 01.06.2018

CUKSTAV s.r.o
ZMLUVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
pridané: 01.06.2018
EKOTEC, spol. s.r.o.
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2018-000649-003
pridané: 24.05.2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad práce sociálnych veci a rodiny Bardejov
DOHODA č. 18/34/50J/24
pridané: 23.04.2018
Úrad práce sociálnych veci a rodiny Bardejov
CUKSTAV s.r.o., Zastúpený: Pavol Popovec
ZMLUVA O DIELO
pridané: 28.03.2018
MOAD, s.r.o. - Ing. Jaroslav JURČO, konateľ
Pôdohospodárska platobná agentúra

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP 072PO130085
pridané: 21.03.2018

Pôdohospodárska platobná agentúra
SK JULIO s.r.o. - Miroslav Dorin
KÚPNA ZMLUVA 00018/2017-PKZ-K40004/17.00
pridané: 25.01.2018
Slovenský pozemkový fond
O prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre vľby do samosprávy obcí 2018 je  obeclukov@gmail.com

___________________________________________________________________________________

 Pridané 20.09.2018

___________________________________________________________________________________

Obec Lukov zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst. 8, písm.c zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo výlučnom vlastníctve Obce Lukov, nachádzajúci sa v k.ú. Lukov, okres Bardejov, konkrétne:
-pozemok vedený na LV 361, CKN 469 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 179 m2 v 1/1-ine
za pozemok vedený na LV 647 CKN 464 zastavané plochy a nádvoria v spoluvlastníctve  Mikuláš Glita a Anna Glitová, rod. Piterová v 1/1-ine, z neho novovytvorená parcela CKN 464/2 o výmere 179 m2 odčlenená geometrickým plánom

Pozemky sa zamieňajú bez finančného vyrovnania, vzhľadom na rovnaký diel výmeny zamieňaných nehnuteľnosti.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že na zamieňanej parcele Obec Lukov zabezpečí prístupovú cestu na pozemok , na ktorom sú geologické vrty na odvodnenie  svahu a po pozemku vedú zvodové rúry z vrtov.

mapa Zámeru prevodu majetku tu...

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Program rozvoja obce Lukov

___________________________________________________________________________________


 Pridané 11.01.2018

Notárska zápisnica
Napísaná na Notárskomúrade v Bardejove, Hurbanova č. 19, notár JUDr. Marta Vaľková, dňa 28.6.2017 (účastníci: 1.)Obec Lukov, 2.)Anna Mackaničová, 3.) Milan Pavlič. Notárska zápisnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2017                                              

Copyright © 2011 - 2019 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 15.05.2019

=