Kúp si CD

Uznesenie č.5 zo dňa 13.10.2022

Informovanie o plánovanom začatí stavebných prác

Zmluva o prevode výpočtovej techniky - DEUS

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE - čislo zmluvy: ZoP/2022/47 8-BZ

Darovacia zmluva - MV SR

ZMLUVA O POSKYTNITÍ DOTÁCIE - ZMLUVA č. 322 0842

DOHODA č: 22/34/054/127

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Záverečný účet obce za rok 2021

Uznesenie č. 23zo dňa 23.06.2022

Výberové konanie na pozíciu kurič-udržbar ZŠ a MŠ

Zmluva o dielo - Sagansport, s.r.o, Ing. Jozef Lukáč - Úprava Dispozície ZŠ Lukov - zlúčenie ZŠ a MŠ.

Objednávka 2/2022- Ján Kotík, Lukov 71 - Výroba detského nábytku do MŠ.

Objednávka 1/2022 - Ján Chovanec, Ďurková 11 - Pracovné stoly

Uznesenie č. 6 zo dňa 10.12.2021

Uznesenie č. 5 zo dňa 12.11.2021

Objednávka 7/2021- Ján Kotík, Lukov 71 - Výroba detského nábytku do MŠ

Objednávka 6/2021- Gabriel Kovalič, Kobyly 132, 086 22 - Výrub drevín v priestoroch pamätníka

Kúpna zmluva č.01078/2021-PKZ-K40150/21.00

Kupna zmluva M.O.D., a.s.

Zmluva o poskytovaní služby

Nájomná zmluva - PZ Chotárnik Noriče

Uznesenie č. 4 zo dňa 23.8.2021

Dodatok č.2 k Mandantnej zmluve

Dodatok č.1 k Mandantnej zmluve

Zmluva o poskytnutí NFP Rekonštrukcia vodovodu

Uznesenie č. 3 zo dňa 25.6.2021

Zmluva POVMART, s.r.o.

Zmluva PPA

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ

Zmluva o dielo PREFER s.r.o.

Uznesenie č.2 z dňa 13.04.2021

Dodatok k zmluve o výpožičke

Nájomná zmluva - Miloš Dubňanský MILMONT

Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. $ 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

Uznesenie č.5 zo dňa 09.10.2020

Kúpna zmluva - Jaroslav Jankiv

Uznesenie č.4 zo dňa 31.07.2020

Zmluva o odchyte túlavých zvierat

Tlačová správa-Prešovský_kraj

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

Výberové konanie

Mandantna zmluva - Ing. Dominik Hossa

Mandantna zmluva - KontrolSTAVs.r.o.

Uznesenie č.3 zo dňa 26.05.2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-309-012/2020

VZN 1/2020 - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov obecných komisií obce Lukov

Uznesenie č.2 zo dňa 24.07.2020

Dodatok č. 1/2020 - FÚRA s.r.o.

Dodatok č.1 k zmluve č.7/2018

Uznesenie č.1 zo dňa: 27.01.2020

Zmluva o dielo "projekt JPU - pod Hôrkou" - DODATOK z 13.1 2020

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. prostriedu: ZM_SEP-IMRK2-2019-003210

Uznesenie č.9 zo dňa: 03.12.2019

Uznesenie č.8 dňa: 15.11.2019

Zmluva o dielo "projekt JPU - pod Hôrkou"

Nájomná Zmluva - Milan Bilý

Nájomna Zmluva - Červeňak, Červeňaková

Uznesenie č.7 zo dňa 20.09.2019

Výsledok VO "Areál detského ihriska"

Výsledok VO "Parkovisko-Lukov"

Uznesenie č.6 zo dňa 15.07.2019

Uznesenie č.5 zo dňa 1.06.2019

VZN č.1/2019 zo dňa 15.5.2019
Príloha k VZN č.1

Výročná správa obce za rok 2018

Zmluva č. 180/2019/OE

Uznesenie č.4 zo dňa 17.05.2019

Záverečný účet obce za rok 2018 - Schválený

Zmluva č. 39 315

Uznesenie č.3 zo dňa 01.03.2019

Zmluva o dielo č. 1/2019

Zmluva s spolufinancovaní nákladov na MZČ detí na rok 2019

Uznesenie č.2 zo dňa 17.12.2018

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným odpadom na území obce Lukov 2/2018

Uznesenie č.1 zo dňa 30.11.2018

Výsledky volieb v obci Lukov zo dňa 10.11.2018

Uznesenie č. 8 zo dňa 12.10.2018

VZN O soc. službách 1/2018

Uznesenie č. 7 zo dňa 17.8.2018

Uznesenie č. 6 zo dňa 11.7.2018

Uznesenie č. 5 zo dňa 26.6.2018

Voľby do orgánov samosprávy obci - Info pre voliča

Návrh VZN 1/2018

Uznesenie č. 4 zo dňa 15.6.2018

Uznesenie č. 3 zo dňa 01.6.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

Nájomná zmluva SVP

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018_000649_003

Dohoda č. 18/34/054/118

Zmluva o dielo č.012018

Uznesenie č. 2 zo dňa 27.4.2018

Zmluva o dielo MOAD,s.r.o

Program rozvoja na rok 2018

Zmluva o NFP 072PO130081

Zmluva o NFP 072PO130085

Európsky týždeň športu

Svetovy den hospodarskych zvierat

foto

foto

foto

foto

Foto

Marec mesiac knihy

Deň jabĺk

Deň mlieka

Športový deň

Prvá pomoc

Marec mesiac knihy

Vianočná besiedka

Svetový deň čitateľskej gramotnosti

Výlet - zoo stropkov

deň deti v našej škôlke

deň detí

Deň vtáctva

Svetový deň vody

2.3. 2017 - Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Mikuláš v Lukove

medzinarodny den skolskych kniznic

Grilovačka

Uznesenia
Zmluvy
VZN
Faktúry

verejné správy a záverečný účet obce Voľby do NR SR 2020 Spoločný úrad obce

pridané: 14.12.2021

 

pridané: 07.01.2021

________________________________________________________________________________________________
 

zelene_kilometre

________________________________________________________________________________________________
 

 

Odvoz komunalneho odpadu

________________________________________________________________________________________________
 

________________________________________________________________________________________________
 
O Z N A M
________________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________________ pridané: 11.11.2019
Informácie O PODROBNOSTIACH VNÚTORNÉHO SYSTÉMU PREVEROVANIA OZNÁMENÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI sú dostupné k nahliadnutiu na obecnom úrade Lukov
________________________________________________________________________________________________
 
Okresný úrad Bardejov
________________________________________________________________________________________________ pridané: 11.01.2019
OZNÁMENIE O 2. PREROKOVANÍ NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

 

Dotknuté orgány
Verejné prerokovanie uravenej dokumentácie

01_50_000_SV
02_20_000_SV
03_komplexny
04_voda_kanal
05_energetika_VPS
06_20_000_OPaTK
07_zaberPP

________________________________________________________________________________________________ pridané: 18.12.2018
________________________________________________________________________________________________ pridané: 18.12.2018
________________________________________________________________________________________________ pridané: 03.12.2018

________________________________________________________________________________________________

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre vľby do samosprávy obcí 2018 je  obeclukov@gmail.com

________________________________________________________________________________________________ pridané: 20.09.2018

________________________________________________________________________________________________ pridané: 28.08.2018

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre vľby do samosprávy obcí 2018 je  obeclukov@gmail.com

________________________________________________________________________________________________ pridané: 17.08.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu prevoľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

________________________________________________________________________________________________ pridané: 25.07.2018

Obec Lukov zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst. 8, písm.c zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo výlučnom vlastníctve Obce Lukov, nachádzajúci sa v k.ú. Lukov, okres Bardejov, konkrétne:
-pozemok vedený na LV 361, CKN 469 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 179 m2 v 1/1-ine
za pozemok vedený na LV 647 CKN 464 zastavané plochy a nádvoria v spoluvlastníctve  Mikuláš Glita a Anna Glitová, rod. Piterová v 1/1-ine, z neho novovytvorená parcela CKN 464/2 o výmere 179 m2 odčlenená geometrickým plánom

Pozemky sa zamieňajú bez finančného vyrovnania, vzhľadom na rovnaký diel výmeny zamieňaných nehnuteľnosti.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že na zamieňanej parcele Obec Lukov zabezpečí prístupovú cestu na pozemok , na ktorom sú geologické vrty na odvodnenie  svahu a po pozemku vedú zvodové rúry z vrtov.

mapa Zámeru prevodu majetku tu...

 

________________________________________________________________________________________________ pridané: 25.07.2018

________________________________________________________________________________________________
pridané: 19.03.2018

Program rozvoja obce Lukov

________________________________________________________________________________________________
pridané: 11.01.2018

Notárska zápisnica
Napísaná na Notárskomúrade v Bardejove, Hurbanova č. 19, notár JUDr. Marta Vaľková, dňa 28.6.2017 (účastníci: 1.)Obec Lukov, 2.)Anna Mackaničová, 3.) Pavol Pavlič.

________________________________________________________________________________________________
pridané: 19.12.2017

________________________________________________________________________________________________

                 

________________________________________________________________________________________________
pridané: 19.07.2017

Notárska zápisnica
Napísaná na Notárskomúrade v Bardejove, Hurbanova č. 19, notár JUDr. Marta Vaľková, dňa 28.6.2017 (účastníci: 1.)Obec Lukov, 2.)Juliána Šurinová, 3.) Ľubica Šurinová. Notárska zápisnica

________________________________________________________________________________________________
pridané: 30.06.2017

Odpis NZ 22458/2017

________________________________________________________________________________________________
pridané: 14.06.2017

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Lukov zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.8 písm. c zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve obce, nachádzajúci sa v k.ú. Lukov, okres Bardejov, konkrétne:

  • Pozemok vedený na LV č. 635 odčlenený geometrickým plánom z parcely registra C č. 559 o výmere 612 m2, druh pozemku záhrady a zameraný do dielu o výmere 19 m2

za pozemok vedený na LV č. 633 vo vlastníctve Juliana Šurinová, bytom Lukov 153 v podiele 1/1, konkrétne:

  • Novovytvorenú parcelu o výmere 19 m2, odčlenenú geometrickým plánom z parcely  v registri C č. 562, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria

Pozemky sa zamieňajú bez finančného vyrovnania vzhľadom na rovnaký diel výmery zamieňaných nehnuteľnosti.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Obec Lukov zámenou pozemkov zabezpečí  prístupovú cestu  na pozemok. Geodetický plán na odčlenie parciel tu...

________________________________________________________________________________________________
pridané: 02.06.2017

Obec Lukov zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a odst.8 písm.b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Pozemok vo vlastníctve Obce Lukov, k.ú. Lukov, okres Bardejov, parcela  registra C č. 515 o výmere 85 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela registra C č. 516 o výmere 301 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela  registra C č. 517 o výmere 121 m2, druh pozemku záhrady , parcely vedené na LV 634, v prospech Milana Drutarovského, bytom Lukov 142 , 086 05 Lukov do  vlastníctva v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 3,32 €/m2.
Dôvod osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Lukov dlhodobo nevyužíva , na pozemku stojí rodinný dom žiadateľa. O predmetné pozemky sa žiadateľ dlhodobo stará a odpredajom sa pozemok efektívne využije. Text kúpnej zmluvy zo dňa 12.06.2017 tu....

________________________________________________________________________________________________

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Lukov a Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-O Lukov

V zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obec Lukov ako orgán územného plánovania začala dňom 06.03.2017 prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Lukov.
Verejné prerokovanie Návrhu Uzemného plánu obce Lukov a Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPN-O Lukov sa uskutoční

*dňa 29.03.2017 (streda) o 09:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lukov s dotknutými orginmi štatnej správy a samosprávy, susednými obcami a právnickými subjektmi (spravcovia inžinierskych sietí),

*dňa 29.03.2017 (streda) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Lukov s občanmi, združeniami, organizáciami a podnikatel'skými subjektmi pôsobiacími v k. ú. obce Lukov.

Návrh ÚPN-O Lukov a Správa o hodnotení ÚPD sú od 06.03.2017 do 06.04.2017 sprístupnené k nahliadnutiu a preštudovaniu na Okresnom úrade Košice - Odbor výstavby a bytovej politiky a na Obecnom úrade Lukov v pracovnýchch dňoch počas úradných hodín. Zároveň sú zverejnené elektronicky na www.obeclukov.sk a www.uzemneplany.sk

Celé oznámenie nájde tu....

 

______________________________________________________________________________________

13. ročník plesu v obci Lukov

______________________________________________________________________________________

Návrh rozpočtu:
Schválený: 25.11.2016
Vyvesený: 26.11.2016
Zvesený: 15.12.2016
Rozpočet:
Schválený: 16.12.2016
Vyvesený: 16.12.2016
Zvesený:
Schválený rozpočet na rok 2017

_____________________________________________________________________________________

pridané: 19.05.2016
Správa auditora za rok 2016

______________________________________________________________________________________

12. ročník plesu v Lukove

Mikuláš v našej škole

 


O Z N Á M E N I E o prerokovaní Zadania pre Územný plán obce Lukov

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

Vec  :  OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA a pozvanie na ústne konanie.

so stretnutím na obecnom úrade v Lukove.
13.6.2015 - Návšteva podpredsedú vlády a ministra vnútra SR p. Roberta Kaliňáka, pri príležitosti odovzdávania hasičského vozidla IVECO DAILY v obci Lukov
O začatí obstarávania územného plánu obce

Diplom za 1.miesto

Ples v Lukove

"Pomaly sa blížime k okrúhlemu číslu a nás to veľmi teší, že v tvrdej konkurencii plesov v našom okolí sa nám darí držať si svoje pevné miesto. Za to vďačíme Vám, naším hosťom, priateľom, známym aj naším sponzorom. Organizujeme tieto stretnutia preto, aby sme sa spoločne stretli, oddýchli si od každodenných starosti, zabavili sa a pošantili. Tento ročník sa ako každoročne konal pod záštitou pani starostky obce Ing. Jozefíny Kramárovej, ktorá sa Vám touto cestou chce úprimne poďakovať a už teraz pracuje na tom aby nasledujúci, jubilejný desiaty ročník bol ten najlepší v spojení s oslavou obce pri jej 750. výročí prvej písomnej zmienky."

(fotografie tu...)

 

Ples v Lukove

„Tak ja sa dnes riadne zabávam!“ Túto vetu bolo dňa 18.februára počuť z úst mnohých ľudí, ktorí sa tešili a dočkali v poradí už ôsmeho plesu našej obce. Záštitu sprevádzať zabávajúcich návštevníkov prevzala starostka obce Ing. Jozefína Kramárová a bolo sa veru na čo tešiť. Počas celého večera sa viac ako „stovka“ návštevníkov zabávala na ľudovú hudbu skupiny Juno, postretávali sa starí kamoši, dámy sa ukázali v nádherných róbach a páni? Tak tí boli radi, že všetko ide ako po masle... a všetci sa už tešíme na ďalší rok.
Touto cestou chceme Poďakovať sponzorom ktorí darovali ceny do tomboly a Zablahoželať všetkým výhercom.

 

Lukov_otvorenie_ihriska

 

Poďakovanie starostky obce

Vážení spoluobčania,

máme za sebou voľby na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Som presvedčená, že je v záujme všetkých, ktorí sme boli zvolení na svoje posty, aby sme posunuli život v našej obci dopredu v prospech ľudí a verím, že spoločnými silami dokážeme naplniť naše ciele a predsavzatia.

Keďže v našej obci pôsobím ako starostka 3. volebné obdobie, vaše hlasy boli pre mňa odmenou za doterajšiu prácu a sú povzbudením do ďalších aktivít v prospech obce.

S úctou,

Ing. Jozefína Kramárová
starostka obce

 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, udeľuje diplom za 2. miesto v súťaži „Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2009“ v kategórii c) formy bývania odlišného štandardu . Týmto projektom sa podarilo postaviť 19 nájomných bytov s nižším štandardom a zabezpečiť tak bývanie pre viacero rómskych rodín. Ocenenie bolo udelené za citlivé osadenie objektu do terénu a vhodné riešenie náhrady pôvodného bývania bytovým domom pavlačového typu s vyššou kvalitou.
Okresná organizácia Únie žien Slovenská v Bardejove a ďalšie organizácie udeľujú titul „Žena roka 2008“ v oblasti verejnej správy, starostke obce Lukov Ing. Jozefíne Kramarovej za zodpovednú, obetavú a profesionálnu prácu pri záchranných a zabezpečovacích prácach odstránenia škôd spôsobených povodňami v roku 2008.

Tie zasahujú našu obec čoraz častejšie a dá sa povedať, že aj s kalendárnou presnosťou. Výsledkom je čiastočné zregulovanie rieky Tople, ktorá našou obcou preteká. Všetci veríme, že tieto zmeny sa pozitívne preukážu či už pri prípadnom topení snehu v jarnom období, alebo pri návalových dažďoch.

Gratulujeme.

Copyright © 2011 - 2022 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 30.11.2022