Deň vtáctva

Svetový deň vody

2.3. 2017 - Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Mikuláš v Lukove

medzinarodny den skolskych kniznic

Grilovačka

Uznesenia
Zmluvy
VZN
Faktúry

 

Vlastník Obec Lukov, parcely vedené na LV 361 v k.ú. Lukov, číslo parciel 485/2, 486, 496, 497 a parcela vedená na LV 634 v k.ú. Lukov, číslo 487/1.

______________________________________________________________________________________

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Lukov a Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-O Lukov

V zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obec Lukov ako orgán územného plánovania začala dňom 06.03.2017 prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Lukov.
Verejné prerokovanie Návrhu Uzemného plánu obce Lukov a Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPN-O Lukov sa uskutoční

*dňa 29.03.2017 (streda) o 09:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lukov s dotknutými orginmi štatnej správy a samosprávy, susednými obcami a právnickými subjektmi (spravcovia inžinierskych sietí),

*dňa 29.03.2017 (streda) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Lukov s občanmi, združeniami, organizáciami a podnikatel'skými subjektmi pôsobiacími v k. ú. obce Lukov.

Návrh ÚPN-O Lukov a Správa o hodnotení ÚPD sú od 06.03.2017 do 06.04.2017 sprístupnené k nahliadnutiu a preštudovaniu na Okresnom úrade Košice - Odbor výstavby a bytovej politiky a na Obecnom úrade Lukov v pracovnýchch dňoch počas úradných hodín. Zároveň sú zverejnené elektronicky na www.obeclukov.sk a www.uzemneplany.sk

Celé oznámenie nájde tu....

 

______________________________________________________________________________________

13. ročník plesu v obci Lukov

______________________________________________________________________________________

Návrh rozpočtu:
Schválený: 25.11.2016
Vyvesený: 26.11.2016
Zvesený: 15.12.2016
Rozpočet:
Schválený: 16.12.2016
Vyvesený: 16.12.2016
Zvesený:
Schválený rozpočet na rok 2017

_____________________________________________________________________________________

pridané: 19.05.2016
Správa auditora za rok 2016

______________________________________________________________________________________

12. ročník plesu v Lukove

Mikuláš v našej škole

 


O Z N Á M E N I E o prerokovaní Zadania pre Územný plán obce Lukov

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

Vec  :  OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA a pozvanie na ústne konanie.

so stretnutím na obecnom úrade v Lukove.
13.6.2015 - Návšteva podpredsedú vlády a ministra vnútra SR p. Roberta Kaliňáka, pri príležitosti odovzdávania hasičského vozidla IVECO DAILY v obci Lukov
O začatí obstarávania územného plánu obce

Diplom za 1.miesto

Ples v Lukove

"Pomaly sa blížime k okrúhlemu číslu a nás to veľmi teší, že v tvrdej konkurencii plesov v našom okolí sa nám darí držať si svoje pevné miesto. Za to vďačíme Vám, naším hosťom, priateľom, známym aj naším sponzorom. Organizujeme tieto stretnutia preto, aby sme sa spoločne stretli, oddýchli si od každodenných starosti, zabavili sa a pošantili. Tento ročník sa ako každoročne konal pod záštitou pani starostky obce Ing. Jozefíny Kramárovej, ktorá sa Vám touto cestou chce úprimne poďakovať a už teraz pracuje na tom aby nasledujúci, jubilejný desiaty ročník bol ten najlepší v spojení s oslavou obce pri jej 750. výročí prvej písomnej zmienky."

(fotografie tu...)

 

Ples v Lukove

„Tak ja sa dnes riadne zabávam!“ Túto vetu bolo dňa 18.februára počuť z úst mnohých ľudí, ktorí sa tešili a dočkali v poradí už ôsmeho plesu našej obce. Záštitu sprevádzať zabávajúcich návštevníkov prevzala starostka obce Ing. Jozefína Kramárová a bolo sa veru na čo tešiť. Počas celého večera sa viac ako „stovka“ návštevníkov zabávala na ľudovú hudbu skupiny Juno, postretávali sa starí kamoši, dámy sa ukázali v nádherných róbach a páni? Tak tí boli radi, že všetko ide ako po masle... a všetci sa už tešíme na ďalší rok.
Touto cestou chceme Poďakovať sponzorom ktorí darovali ceny do tomboly a Zablahoželať všetkým výhercom.

 

Lukov_otvorenie_ihriska

 

Poďakovanie starostky obce

Vážení spoluobčania,

máme za sebou voľby na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Som presvedčená, že je v záujme všetkých, ktorí sme boli zvolení na svoje posty, aby sme posunuli život v našej obci dopredu v prospech ľudí a verím, že spoločnými silami dokážeme naplniť naše ciele a predsavzatia.

Keďže v našej obci pôsobím ako starostka 3. volebné obdobie, vaše hlasy boli pre mňa odmenou za doterajšiu prácu a sú povzbudením do ďalších aktivít v prospech obce.

S úctou,

Ing. Jozefína Kramárová
starostka obce

 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, udeľuje diplom za 2. miesto v súťaži „Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2009“ v kategórii c) formy bývania odlišného štandardu . Týmto projektom sa podarilo postaviť 19 nájomných bytov s nižším štandardom a zabezpečiť tak bývanie pre viacero rómskych rodín. Ocenenie bolo udelené za citlivé osadenie objektu do terénu a vhodné riešenie náhrady pôvodného bývania bytovým domom pavlačového typu s vyššou kvalitou.
Okresná organizácia Únie žien Slovenská v Bardejove a ďalšie organizácie udeľujú titul „Žena roka 2008“ v oblasti verejnej správy, starostke obce Lukov Ing. Jozefíne Kramarovej za zodpovednú, obetavú a profesionálnu prácu pri záchranných a zabezpečovacích prácach odstránenia škôd spôsobených povodňami v roku 2008.

Tie zasahujú našu obec čoraz častejšie a dá sa povedať, že aj s kalendárnou presnosťou. Výsledkom je čiastočné zregulovanie rieky Tople, ktorá našou obcou preteká. Všetci veríme, že tieto zmeny sa pozitívne preukážu či už pri prípadnom topení snehu v jarnom období, alebo pri návalových dažďoch.

Gratulujeme.

Copyright © 2011 - 2017 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 26.05..2017