Lukov
Zmluvy
Uznesenia
Zmluvy
VZN
Faktúry

Obecný úrad Lukov na tejto stránke zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry na základe zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Bardejov


Fúra s. r. o.


Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Bardejov


AQUASPIŠ, spol. s.r.o., Sadová 12/2081, 052 01 SNV


AQUASPIŠ, spol. s.r.o., Sadová 12/2081, 052 01 SNV


Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Bardejov a Obec Lukov uzatváraju:


Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Bardejov a Obec Lukov uzatváraju:


Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Bardejov a Obec Lukov uzatváraju:


CUKSTAV s.r.o.


ESPIK Group s. r. o.


Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Bardejov


Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Bardejov

Dohoda o zabezpečení vykonávania absolvenskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu
"Absolvenská prax štartuje zamestnanie"NATUR-PACK, a.s.
Mesto Bardejov

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2016,
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

DataCentrumm elektronizácia územnej samosprávy Slovenska
Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach

Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnych veci a rodiny SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Michal Šoltýs, Lukov 167, 086 05 Lukov
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov

A - typ, archytektonický ateliér, spol. s. r. o.

Architektonické štúdio Atrium s.r.o..

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inkúzia
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Fúra s. r. o.
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Východoslovenská distribučná, a.s.
pridané: 14.01.2015
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov
 pridané: 19.12.2014
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov
pridané: 19.12.2014
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov
 pridané: 19.12.2014
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 pridané: 18.09.2014
 
00322342

37870475

05/2014
35370319

17274028

č. MK-194/2014/2.4
00165182

č.3/§ 50j/2014/ŠR  
37937774

č. U1335/2013
36041688

č. 1/2014
36493694

Kompletná zmluva...

č. 0231-PRB/2011 / Z
30416094

Kompletná zmluva...

§ 577 č. 513/1991
36502243

Kompletná zmluva...

č. 8/§ 52/2013/ NP VAOTP SR-2
37937774

Dohoda...

č. 01 / 2013
45443653

Zmluva o dielo...

č. 33/§ 50j / 2013/ŠR/BJ
37937774

Dohoda...

U1335/2013
36041688

Dohoda...

4/2013
36167908

Dohoda...

7/XX2013/§54
37937774

Dohoda...

2012/215/210-IZ-5.0/V
30854687

Dodatok...: klikni tu...

Predmet podpory NFP...: klikni tu...

Pavol BOBÁK
40690041

Zmluva...: klikni tu...

JAMAR - Mária Jaščurová
33687412

Zmluva...: klikni tu...

380/§51/2012
37937774

Zmluva...: klikni tu...

N 416 / 2012, Nz 30007 / 2012, NCRIs 30680 / 2012
nar. 28.2.1963, bytom 085 01 Bardejov, J. Grešáka 3174/8
Michal FUDALY
00322342
01/09/2012
45309311
177/2012 - IZ - 5.0/V
30854687
KaHR - 22VS - 0801 / 0055 / 69
00686832 - 00002801
37937774

Dohoda...: klikni tu...

30796491

Zmluva o dielo: klikni tu...

31624057

Zmluva o dielo: klikni tu...

31624057

Zmluva o dielo: klikni tu...

31714927

Dodatok k zmluve o dielo: klikni tu...

Podrobný rozpočet projektu: klikni tu...

31714927

Zmluva o dielo: klikni tu...

1/2012 0211/5300/2012
36599361
ZoP/2012/007-BZ
36599361
37 937 774
45483078

Zmluva o dielo: 1.časť, 2.časť, 3.časť

30416094

Zmluva: klikni tu...

37937774

Dohoda: klikni tu...

Zmluva o dielo
36819484
00151513
37937774
Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
37937774
Copyright © 2011 - 2017 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 14.01.2017