Lukov
Zmluvy 2016
Uznesenia
Zmluvy
VZN
Faktúry

Obecný úrad Lukov na tejto stránke zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry na základe zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Bardejov a Obec Lukov uzatváraju:


Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Bardejov a Obec Lukov uzatváraju:


Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Bardejov a Obec Lukov uzatváraju:


ESPIK Group s. r. o.


Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Bardejov


Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Bardejov

Dohoda o zabezpečení vykonávania absolvenskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu
"Absolvenská prax štartuje zamestnanie"CUKSTAV s.r.o., Gróner 1218/35, Bardejov

NATUR-PACK, a.s.

Mesto Bardejov

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2016,
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov


CUKSTAV s.r.o.


DataCentrumm elektronizácia územnej samosprávy Slovenska

ZMLUVA O POSKYTOVANí SLUŽIEB                                                                                                                                                                                                       09.02.2016
Energia plus s.r.o., Kamencová 8157/32, Prešov

MANDÁTNA ZMLUVA                                                                                                                                                                                                                                   09.02.2016
Zlatica Kiselová, Tačevská 605/16, Bardejov

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach

Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnych veci a rodiny SR


Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Copyright © 2011 - 2017 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 05.01.2017