Lukov

Materská škola v skratke


     História Materskej školy v Lukove siaha až do povojnového obdobia. Kronika školy zavedená hneď po jej vzniku datuje založenie materskej školy do roku 1948, keď Povereníctvo školstva a osvety so súhlasom Povereníctva financií udeleným dňa 12.6.1948 zriadilo Materskú školu v Lukove s výchovným jazykom ruským. Materská škola sa zriadila pod spoločnou správou Štátnej národnej školy s platnosťou od 1.9.1948. Materská škola v Lukove prešla od čias jej založenia až po súčasnosť mnohými zmenami. Týkajú sa nielen personálneho zabezpečenia, vyučovacieho jazyka a vybavenia materskej školy. Zmeny sa odrážajú aj v  zameraní, cieľoch a hlavne vo formách a metódach práce s deťmi.

V školskom roku 2019/2020 navštevuje MŠ 21 detí, z toho 10 detí sa pripravuje na primárne vzdelávanie v základnej škole. Výchova a vzdelávanie prebieha v súlade so školským vzdelávacím programom ,,Zvedavá stonožka objavuje svet”/2016/. Obsahuje základné informácie o zameraní, cieľoch, formách výchovy a vzdelávania v súčasnej materskej škole. Je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách /2015/. Plnením plánovaných cieľov dieťa získa elementárne vedomosti týkajúce sa prírody, sveta ľudí a zvierat, spoločenského a prosociálneho správania, sebaobsluhy, nadobudne praktické zručnosti a bude schopné ďalej rozvíjať svoje schopnosti a nadanie. Získa základy kompetencií, na ktoré bude nadväzovať nielen v priebehu primárneho vzdelávania, ale aj vo svojom ďalšom živote a štúdiu.

2019

Rok 2017 v našej škôlkeaaaaaaRok 2017 v našej škôlkeaaaaaa

Copyright © 2011 - 2022 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 13.04.2022