Preskočiť na obsah

PLAVECKÝ VÝCVIK

Zverejnené 19.10.2023.

Plávanie je jedným z mála športov, ktorý nemá takmer žiadne obmedzenia z hľadiska pohlavia, veku, zdravotného stavu, fyzickej výkonnosti, či finančných možností . Je to časovo aj finančne nenáročná aktivita, ktorú môže prevádzať takmer každý. Pre svoj mnohostranný význam – zdravotný, výchovný, športový a rekreačný je plávanie veľmi populárne u mládeže, ale aj u ľudí staršieho veku.

P l á v a n i e  nie je len bežným zdravotno-výchovným činiteľom, ale aj životnou nutnosťou.  Zvládnutie vodného prostredia prispieva  aj k zdravému sebavedomiu človeka. Plavecký pohyb rovnomerne zamestnáva pohybový aparát človeka a podnecuje jeho vnútorné orgány k intenzívnej činnosti. Význam plávania spočíva aj  v otužovaní. Popri zvyšovaní úrovne pohybových schopností a plaveckých zručností sa aplikáciou plávania pestuje pohotovosť, odvaha, rozhodnosť a správanie sa v nezvyčajných situáciách. Plávanie má veľký význam pri formovaní osobnosti dieťaťa. Je súčasťou učebných osnov  v systéme telesnej výchovy už od predškolského veku. Úlohou škôl  zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie na všetkých stupňoch – počnúc predškolskou výchovou v materských školách  – je vynaložiť  úsilie,  aby  si deti osvojili plaveckú gramotnosť.

V dňoch od 9.10 do 13.10 sme aj my s našimi žiakmi absolvovali základný plavecký výcvik na Základnej škole na Vinbargu  v Bardejove. Žiaci boli rozdelení do skupín, podľa toho aké plavecké zručnosti už mali nadobudnuté. Pod dohľadom trénerky a dvoch učiteliek našej školy sa učili o dýchaní vo vode, splývaní a rôznych technikách plávania. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Najkrajšia však bola radosť žiakov z pohybu vo vode, čo bolo vidieť na ich tvárach. Snažili sa, boli disciplinovaní, ale hlavne mnohí prekonali aj strach z vody, čo bolo hlavným cieľom výcviku. Na konci každý získal „mokré vysvedčenie“. Verím, že sa nám plavecký výcvik podarí organizovať každý školský rok.