Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Lukov.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Dámy a páni,

Združenie obcí povodia Wisłoky s obcami Biecz, Chorkówka, Dębowiec, Kołaczyce, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec a mestom Jasło spolu s obcami Prešovského samosprávneho kraja na Slovensku: Becherov, Chmeľová, Kurov, Lukov, NižnáPolianka a nezisková organizácia – Slovenský Červený kríž (pobočka Svidník) začínajú pripravovať spoločnú žiadosť o spolufinancovanie aktivít súvisiacich s kultúrou a cestovným ruchom v rámci Programu INTERREG Poľsko – Slovensko 2021-2027 pre projekt s názvom „Cezhraničná spolupráca v oblasti cestovného ruchu a kultúry v obciach patriacich do Združenia obcí povodia Wisłoky a Prešovského samosprávneho kraja.“

Srdečne pozývame obyvateľov, podnikateľov, mimovládne organizácie
a samosprávy k aktívnej účasti na spoločenských konzultáciách, ktorých cieľom je dozvedieť sa o vašich názoroch, podnetoch a predstavách o pripravovanom Projekte.

Základné informácie:

Priorita: Priorita 3. Kreatívne a turisticky atraktívne pohraničie

Špecifický cieľ: Špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a trvalo udržateľného cestovného ruchu v ekonomickom rozvoji, sociálnom začlenení a sociálnych inováciách

Názov projektu: „Cezhraničná spolupráca v oblasti cestovného ruchu a kultúry v obciach patriacich do Združenia obcí povodia Wisłoky a Prešovského samosprávneho kraja“

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie turistickej atraktivity poľsko-slovenského prihraničného regiónu aktivizáciou miestnej komunity a turistov a vytvorením verejného priestoru pre tvorivé aktivity s využitím zdrojov kultúrneho dedičstva

Partneri projektu: Združenie obcí povodia Wisłoky, Obec: Biecz, Chorkówka, Dębowiec, Kołaczyce, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec, Mesto Jasło Obec
Becherov, Chmeľová, Kurov, Lukov, NižnáPolianka, nezisková organizácia – Slovenský Červený kríž (pobočka Svidník)

Najdôležitejšie úlohy projektu:

  • Výstavba pešieho a cyklistického chodníka v Binarowej, modernizácia budovy Múzea Domu s vežou a ľudovej školy v Binarowej, výstavba vyhliadkovej veže s rekreačnou funkciou v Zręcine, výstavba vyhliadkovej veže s rekreačnou funkciou v Zręcine, výstavba rekreačného miesta v Ciekline, rozvoj v mestskom informačnom systéme mesta Jasło (SIM) spolu s implementáciou a vypracovaním hodnotenia „Stratégie imidžu mesta Jasło v kontexte rozšírenia jej vplyvu na rozvoj“. cestovného ruchu v prihraničnom území, vydanie albumu propagujúceho hrad a prírodnú rezerváciu Golesz, príprava máp a letákov propagujúcich obec a regionálne produkty v obci Kołaczyce, rozšírenie mobilnej aplikácie obce Sękowa o prírodné a historické zaujímavosti, tematické chodníky, vydanie leporela a filmu propagujúceho miestne produkty v obci Sękowa,
  • vybavenie kultúrneho strediska v Gmine Chmeľová, vytvorenie oddychovej zóny pre širokú verejnosť a rôzne vekové kategórie v Gmine Kurov, Nižná Polianka a Gmine Svidník, zhotovenie informačných tabúľ k národnej kultúrnej pamiatke Gréckokatolícky drevený kostol sv. Kosmu a Damiana v obci Lukov, nákup bicyklov v obci Nižná Polianka,
  • Organizovanie spoločných podujatí umožňujúcich propagáciu turistickej ponuky založenej na kultúrnom dedičstve regiónu, medzi ktoré patria: festivaly s účasťou umeleckých skupín z Poľska a Slovenska, kultúrne (regionálne) podujatia, podujatia, workshopy súvisiace s propagáciou regionálnych jedál .
  • Aktivity zamerané na výskum a popularizáciu miestnych tradícií, zvykov, rituálov, sviatkov, legiend, životného štýlu, remesiel, remesiel a miestnej kuchyne, ako aj tvorbu a propagáciu tematických produktov cestovného ruchu.

Účastníci projektu: Projekt je určený pre: obyvateľov prihraničných regiónov Poľska a Slovenska, podnikateľov, mimovládne organizácie, samosprávy, turistov z Poľska a zahraničia.

Oblasť realizácie projektu: Obce: Biecz, Chorkówka, Dębowiec, Kołaczyce, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec, Mesto Jasło a Obce Becherov, Chmeľová, Kurov, Lukov, NižnáPolianka, Svidnik

Predpokladaný rozpočet: Predpokladaný rozpočet projektu je 4 milióny eur.

Plánovaný termín realizácie projektu: apríl 2024 – marec 2026.

Lehota na zaslanie pripomienok/návrhov/nápadov/názorov: Pripomienky, otázky, názory a podnety k projektu je možné podávať písomne ​​do 28. septembra 2023 prostredníctvom priloženého formulára na zaslanie stanoviska alebo osobne. Kontaktné údaje pre tých, ktorí prijímajú žiadosti, sú uvedené nižšie.

  • Kontakt ohľadom účasti:
    Kontakt v poľskom jazyku: Magdalena Norberciak, Združenie obcí povodia Wisłoky, tel.: +48 13 44 37020; e-mail: biuro@wisloka.pl;
  • Kontakt v slovenskom jazyku: Ján Cundra, Obec Nižná Polianka, tel.+42 54 479 91 28; mailom: obec@obecniznapolianka.sk

Konzultačné miesto: v rámci participácie bolo vytvorené konzultačné miesto, je to miesto vytvorené počas trvania participácie, kde si môžete prečítať
informačné materiály, podávať svoje pripomienky/otázky/odporúčania/názory a diskutovať o problémoch súvisiacich s projektom. s konzultantmi. V rámci tohto priestoru je možné komunikovať aj so subjektmi prizvanými k účasti, predpokladáme však, že s týmito subjektmi budú prebiehať samostatné konzultácie za účelom získania ich podnetov k pripravovanému projektu.

  • Konzultačné miesto v poľštine: Magdalena Norberciak, Združenie obcí povodia Wisłoky ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło, tel. +4813 44 37020; e-mail: biuro@wisloka.pl;
  • Konzultačné miesto v slovenskom jazyku: Ján Cundra,Obec NižnáPolianka, NižnáPolianka47, 086 36 NižnáPolianka, tel: +42 54 479 91 28; mailom: obec@obecniznapolianka.sk

FORMULÁR NA PREDLOŽENIE STANOVISKA:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYY_7TZ1zXAtvOeCxj8mRAfbIBwiDprozMV4X9QjsYYZsTqA/viewform