Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Lukov.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

V zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obec Lukov ako orgán územného plánovania začala dňom 06.03.2017 prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Lukov.
Verejné prerokovanie Návrhu Uzemného plánu obce Lukov a Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPN-O Lukov sa uskutoční

*dňa 29.03.2017 (streda) o 09:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lukov s dotknutými orginmi štatnej správy a samosprávy, susednými obcami a právnickými subjektmi (spravcovia inžinierskych sietí),

*dňa 29.03.2017 (streda) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Lukov s občanmi, združeniami, organizáciami a podnikatel’skými subjektmi pôsobiacími v k. ú. obce Lukov.

Návrh ÚPN-O Lukov a Správa o hodnotení ÚPD sú od 06.03.2017 do 06.04.2017 sprístupnené k nahliadnutiu a preštudovaniu na Okresnom úrade Košice – Odbor výstavby a bytovej politiky a na Obecnom úrade Lukov v pracovnýchch dňoch počas úradných hodín. Zároveň sú zverejnené elektronicky na www.obeclukov.sk a www.uzemneplany.sk

Čo je to územný plán?

Územný plán slúži na to, aby ľudia vedeli, kde a čo možno stavať. Úrady môžu povoliť len takú stavbu, ktorá je v súlade s územným plánom a za podmienok, ktoré sú dané územným plánom. Územný plán obce resp. mesta schvaľuje obecné resp. miestne zastupiteľstvo, ktorého poslanci sú za územný plán zodpovedný. 

Územný plán obce ustanovuje najmä:

a) zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie,
b) prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch,
c) zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability a tvorby krajiny vrátane plôch zelene,
d) zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt a významných krajinných prvkov,
e) hranice medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie (ďalej len „zastavané územie“) a ostatným územím obce,
f) zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia,
g) plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.

Prerokovanie návrhu územného plánu obce resp. mesta oznámi mesto, verejnosti spôsobom v mieste obvyklým, najčastejšie na úradnej tabuli. Návrh územného plánu musí byť vystavený počas 30 dní na verejné nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územného plánu do 30 dní odo dňa oznámenia. Schválený územný plán obce a schválený územný plán zóny je uložený v obci, na stavebnom úrade a na krajskom stavebnom úrade.
Každé následne vydané územné a stavebné povolenie musí rešpektovať podmienky územného plánu. Stavebný úrad nesmie vydať povolenie na takú stavbu, ktorá je v rozpore s územným plánom.