Preskočiť na obsah

Verejné obstarávanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lukov.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Stiahnuť súbor Priloha1-Vyzvy-na-predkladanie-ponuk Veľkosť a typ súboru 58 KB / DOC Stiahnuť súbor Priloha2-Cestne-vyhlasenie Veľkosť a typ súboru 50 KB / DOC Stiahnuť súbor Priloha3-Navrh-Zmluvy Veľkosť a typ súboru 55 KB / DOCX Stiahnuť súbor Vyzva-na-predkladanie-ponuk Veľkosť a typ súboru 412 KB / PDF Stiahnuť súbor ZPR_CELKOVY_lukov Veľkosť a typ súboru 22 KB / PDF Stiahnuť súbor D-Situacia-v-katastralnej-mape Veľkosť a typ súboru 2 MB / PDF Stiahnuť súbor E.2_ZPR_lukov Veľkosť a typ súboru 20 KB / PDF Stiahnuť súbor E.2-1_TS_voda Veľkosť a typ súboru 227 KB / PDF Stiahnuť súbor E.2-2_Situacia-Model Veľkosť a typ súboru 793 KB / PDF Stiahnuť súbor E.2-3_PP-Model Veľkosť a typ súboru 142 KB / PDF Stiahnuť súbor E.2-4_ulozenie.potr-Model Veľkosť a typ súboru 248 KB / PDF Stiahnuť súbor E.2-5_detailnapojenia-Model Veľkosť a typ súboru 128 KB / PDF Stiahnuť súbor E.3_ZPR_lukov Veľkosť a typ súboru 20 KB / PDF Stiahnuť súbor E.3-1_TS_voda Veľkosť a typ súboru 291 KB / PDF Stiahnuť súbor E.3-2_Situacia-Model Veľkosť a typ súboru 486 KB / PDF Stiahnuť súbor E.3-3_PP-Model Veľkosť a typ súboru 142 KB / PDF Stiahnuť súbor E.3-4_ulozenie.potr-Model Veľkosť a typ súboru 248 KB / PDF Stiahnuť súbor E.3-5_detailnapojenia-Model Veľkosť a typ súboru 143 KB / PDF Stiahnuť súbor E.3-6_hydrant-Model Veľkosť a typ súboru 132 KB / PDF Stiahnuť súbor E.3-7_krizovanie-vodovodu-a-elektriny Veľkosť a typ súboru 279 KB / PDF Stiahnuť súbor E.9_TS_Technicka-sprava_Vydajny_automat_na_vodu Veľkosť a typ súboru 223 KB / PDF Stiahnuť súbor E.9_ZPR_Vydajny_automat_na_vodu Veľkosť a typ súboru 20 KB / PDF Stiahnuť súbor E09-SO-09-02-Vydajny_automat_na_vodu-SITUACIA Veľkosť a typ súboru 2 MB / PDF Stiahnuť súbor E09-SO-09-03-Vydajny_automat_na_vodu-PODORYS Veľkosť a typ súboru 854 KB / PDF Stiahnuť súbor E09-SO-09-04-Vydajny_automat_na_vodu-REZ-A_A Veľkosť a typ súboru 805 KB / PDF Stiahnuť súbor E09-SO-09-05-Vydajny_automat_na_vodu-POHLADY Veľkosť a typ súboru 513 KB / PDF Stiahnuť súbor E09-SO-09-06-Vydajny_automat_na_vodu-PRIPOJKA Veľkosť a typ súboru 593 KB / PDF Stiahnuť súbor Lukov-vdv-A_SS Veľkosť a typ súboru 190 KB / PDF Stiahnuť súbor Lukov-vdv-B_STS Veľkosť a typ súboru 415 KB / PDF Stiahnuť súbor SO02_podklad Veľkosť a typ súboru 993 KB / PDF Stiahnuť súbor SO03_podklad Veľkosť a typ súboru 1 MB / PDF Stiahnuť súbor Zadanie-SO03 Veľkosť a typ súboru 24 KB / XLSX Stiahnuť súbor SO02_rekapitulacia-1 Veľkosť a typ súboru 14 KB / XLSX Stiahnuť súbor SO03_krycilist Veľkosť a typ súboru 26 KB / XLSX Stiahnuť súbor SO03_rekapitulacia Veľkosť a typ súboru 14 KB / XLSX Stiahnuť súbor SO02_krycilist-1 Veľkosť a typ súboru 26 KB / XLSX Stiahnuť súbor SO-09-vydajny-automat-na-vodu-Kryci-list Veľkosť a typ súboru 41 KB / XLS Stiahnuť súbor SO-09-Vydajny-automat-na-vodu-Vykaz-vymer Veľkosť a typ súboru 44 KB / XLS Stiahnuť súbor Rekapitulacia-stavby Veľkosť a typ súboru 36 KB / XLS Stiahnuť súbor Zadanie-SO02 Veľkosť a typ súboru 22 KB / XLSX

Popis

Obec Lukov, 086 05 Lukov 60, 086 05 Lukov pri Bardejove

Postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znená neskorších predpisov vyhlásila súťaž na dodanie predmetu zákazky „Lukov – rekonštrukcia a rozšírenie vodovodnej siete“.

Výzva – kód výzvy:OPĽZ-P06-SC11-20020-1
Kód žiadosti v ITMS2014+:NFP312060AWC7
Názov projektu:LUKOV – REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE VODOVODNEJ SIETE

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO.

Názov: Obec Lukov
IČO: 00322342
Sídlo: Lukov 60, 086 05 Lukov pri Bardejove
Zastúpený: Ing. Jozefína Kramárova, starostka
Telefón: +421 54 47 66 206
Elektronická pošta: obeclukov@gmail.com

Zástupca verejného obstarávateľa (kontaktná osoba):

Názov: RNDr. Ivan Kotora
IČO: 30258081
Sídlo: Karola Kuzmányho 1575/23, 060 01 Kežmarok
Zastúpený: Ivan Kotora Telefón: 0944371271
Elektronická pošta: ivan.kotora@gmail.com

Prílohy

Popis

Obec Lukov, 086 05 Lukov 60 ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b), v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, vyhlásila súťaž na dodanie predmetu zákazky „Areál detského ihriska“.
Týmto Vás vyzývame na účasť v predmetnom verejnom obstarávaní a na predloženie cenovej ponuky. Podrobné podmienky verejného obstarávania Vám zasielame v prílohách. 

Kontaktné miesto pre získavanie informácií

Obec Lukov v zastúpení: Ing. Jozefína Kramárová

tel., fax: +421 544766206

e-mail: obeclukov@gmail.com

Prílohy

Popis

Obec Lukov, 086 05 Lukov 60 ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b), v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, vyhlásila súťaž na dodanie predmetu zákazky „Lukov – parkovisko“.
Týmto Vás vyzývame na účasť v predmetnom verejnom obstarávaní a na predloženie cenovej ponuky. Podrobné podmienky verejného obstarávania Vám zasielame v prílohách. 

Kontaktné miesto pre získavanie informácií

Obec Lukov v zastúpení: Ing. Jozefína Kramárová

č.t.: 054 / 476 62 06

e-mail: obeclukov@gmail.com

Prílohy

Popis

Obec Lukov, 086 05 Lukov 60 ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b), v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, predladá výzvu na predkládanie cenových ponúk.
Predmetom zákazky je dodanie zariadenia do posilňovne v obci Lukov v projekte „Voľnočasové športové aktivity v obci Lukov – zariadenia posilňovne„. Týmto Vás vyzývame na účasť v predmetnom verejnom obstarávaní a na predloženie cenovej ponuky.

Kontaktné miesto pre získavanie informácií

Obec Lukov v zastúpení: Ing. Jozefína Kramárová

tel., fax: +421 544766206

e-mail: obeclukov@gmail.com

Prílohy

Popis

Správa o zákazke vypracovaná v zmysle § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z.z. v platnom znení

Verejný obstarávateľ: Obec Lukov, 086 05 Lukov
Predmet zákazky: Bytový dom – 8 bytových jednotiek – nižší štandard
Zákazka: Podlimitná zákazka na stavebné práce – § 100 a násl.
Postup zadávania: Výzva na predkladanie ponúk