Preskočiť na obsah

Insígnie

Erb obce Lukov
Erb obce Lukov tvorí znak Kuzmu a Damiána a to lekárnické váhy s príslušenstvom na modrom pozadí. Štít je vytvorený zo vzoru španielskeho štítu, je jednoduchý a typický pre erby obci a miest východného Slovenska. Erb je vytvorený a funguje od roku 1996. Navrhol ho PhDr. Peter Kónia (Katedra dejín a archívnictva FF UPJŠ Prešov).

Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.

Erb obce sa používa:

1. na pečatidle obce
2. na insígniách starostu
3. na listinách o udelení čestného občianstva obce Lukov, ceny obce Lukov a uznaniach obce Lukov
4. na budovách, kde má sídlo Obecný úrad Lukov
5. na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce
6. v rokovacích miestnostiach orgánov obce a úradnej miestnosti starostu obce
7. na rovnošatách obecného hasičského zboru

Zástava obce Lukov

Zástavu obce Lukov tvorí šesť pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, bielej, modrej, bielej, modrej, bielej. Ukončená je troma cípmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Zástavu obce Lukov požíva starostka a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

Pečať obce Lukov
Obec Lukov má v používaní vlastnej pečate v obecnej administratíve dlhú tradíciu. Prvá nám známa pečať je odtlačkom typária z roku 1868 a nachádza sa v Krajinskom archíve v Budapešti (Magyar Országos Levétlár). Pečať s kruhopisom -Úradná pečať obce Lukov- obsahuje ako obecné znamenie váhy.

Terajšiu pečať obce tvorí erb obce Lukov s hrubopisom: „OBEC LUKOV“

Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenia štátneho občianstva, na pečatenie významných listín, dokumentov a pod.

Pečať uschováva starosta obce.