Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1/2013 k VZN č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady