Preskočiť na obsah

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Pokrova Presvätej Bohorodičky
Lukov č. 31
086 05 Lukov

Mgr. Pavel Černický

Grécko-katolický farár

lukov@grkatpo.sk +421 54 47 66 234

Farnosť Lukov sa nachádza na hornom toku rieky Topľa na severnom úpätí Čergovského pohoria. V súčasnosti má dve filiálne obce Livov a Livovskú Hutu. Tento stav je od roku 2004, predtým bol Livov samostatná farnosť s filiálkami Kríže a Livovská Huta. Preto budú okrajovo spomínané i historické súvislosti z bývalej farnosti Livov.

Dejiny farnosti Lukov siahajú pred rok 1500 ako to uvádza farský inventár z roku 1834. Podobný inventár z 23. februára 1860 sa vo farskom archíve zachoval doteraz.

Prvá písomne doložená zmienka je z 20. novembra 1726, keď sa v Lukove konalo prijatie Zamoščskej synody pre Šarišský dekanát pod vedením Jána Jozefa Hodermarského vikára biskupa Juraja Genadija Bizanciho. V tom čase tu bol farárom Konštantín Tarasovič, šarišský archidiakon. Na zasadaní tridsiatich troch kňazov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia bol prítomný i Vasiľ Tarasovič z Kružlova, ktorý pôsobil v Lukovskej farnosti v rokoch 1730 – 1736.

V písomných prameňoch z 18. storočia sa farnosť viackrát spomína a to hlavne v záznamoch latinských biskupov, ktorí ju vizitovali. V tomto období sa začala preukázateľne viesť matrika, čo sa viaže na rok 1729.

V správe z kanonickej vizitácie jágerského biskupa Františka Barkóczyho z roku 1746 sa spomína, že v Lukove je starobylý drevený chrám v dobrom stave a farárom je Vasiľ Tarasovič. Ako filiálka sa spomína Venécia, kde je drevený chrám v starobylom stave. Podobne starobylý drevený chrám je i v Livove, kde je farárom Lukáš Posseczký.

V čase príprav na zriadenie Prešovského biskupstva dňa 4. októbra 1814 vydala Najvyššia kráľovská rada pod číslom 23 034 žiadosť o vykonanie súpisu gréckokatolíckych chrámov. Vykonali ho rímskokatolícki farári v priebehu roku 1815.

Podľa neho farnosť Lukov patrila do Sekčovského dekanátu. Patronátne právo mal gróf Jozef Forgacs, ktorý bol fundátorom prvotného farského chrámu Pokrova presvätej Bohorodičky postaveného už z kameňa v roku 1800. Tento chrám si vystavili samotní gréckokatolícki veriaci s prispením ich zbierok a milodarov. Taktiež bolo zadovážené cele vybavenie chrámu vrátane zvonov.

Podobnou usilovnosťou veriacich bol vybudovaný a vybavený chrám v Livove, ktorý bol podľa láskavého a milostivého intimátu s číslom 14 347 z dňa 25. júla 1797 povýšený na farský chrám, ku ktorému je priradená ako filiálka Kríže. Zatiaľ je však obsluhovaný z Lukova.

V spomínanej správe sa uvádza i Venécia ako filiálka Lukova. Tu ma však patronátne právo rodina Kapy a chrám dotuje desiatimi cubulami pšenice.

Chram v roku 1833 zhorel aj s celou dedinou. Zachránil sa z nej len obraz Posledná večera, Nikolaj a Spasiteľ. V roku 1834 tento chrám bol znovuobnovená, no 8. augusta 1873 znovu zhorela aj s horným koncom dediny. Od roku 1873 tento chrám znovu slúži veriacim.

V blízkosti obce sa nachádza kaplnka postavená v roku 1828 je zasvätená Svätej trojici. V krásnom chotári sú tri kríže. Kríž pod obcou dala postaviť rodina Sidorjaková a Buliščaková v roku 1831. Pod Zvezlom – kríž dal postaviť Vasiľ Rohaľ-Zuzin, pri Potašnej kríž dal postaviť v roku 1889 Ján Šuťak.

Obyvatelia obce Lukov sú v prevažnej miere gréckokatolíckeho a pravoslávneho vierovyznania. V obci sa nachádzajú tri chrámy. Jeden pravoslávny a dva gréckokatolíckeho vierovyznania, z ktorých je drevený chrám zapísaný medzi národné kultúrne pamiatky.

Mgr. Juraj Danko

Zoznam sviatkov

DátumNázov sviatku
1.1Obrezanie podľa tela nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista – v tento deň Ježiš Kristus dostáva meno
6.1Sväté. Bohozjavenie nášho Pana Boha a Ježiša Krista – Ježiš Kristus pokrstený v Jordáne
30.1Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
2.2Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista – v tento deň Ježiš Kristus prinesený do chrámu
25.3Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Márii, vždy Panne – v tento deň anjel navštevuje Pannu Máriu
17.4Kvetná nedeľa – v tento deň Pán Ježiš slávnostne vstupuje do Jeruzalema
22.4Svätý a veľký piatok – Pán Ježiš zomiera na kríži
24.4Svätá a veľká nedeľa Paschy – Pán Ježiš vstáva z mŕtvych
25.4Svetlý pondelok. Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj
2.6Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista – Pán Ježiš vystupuje na nebesia
12.6Svätá Päťdesiatnica – zostúpenie Svätého Ducha – tomuto sviatku je zasvätený pravoslávny chrám v Lukove
23.6Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista – sviatok najsvätejšej eucharistie
24.6Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
29.6Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol
1.7Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí – Božské srdce
5.7Svätí apoštolom rovni Cyril a Metod
20.7Svätý a slávny prorok Eliáš
6.8Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
15.8Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
29.8Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
8.9Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
14.9Povýšene úctyhodného a životodárneho Kríža nad celým svetom
1.10Presvätá Bohorodička Ochrankyňa – Pokrov tento sviatok je zasvätený murovaný gréckokatolícky chrám (Lukovský kermeš)
1.11Svätí divotvorcovia a nežistníci Kozma a Damián – v tento deň je zasvätený chrám na Venécii
8.11Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam
21.11Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky, vždy Panny, do chrámu
6.12Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry
8/9.12Počatie presvätej Bohorodičky Svätou Annou
25.12Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
26.12Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke