Preskočiť na obsah

Terénna sociálna práca v obci Lukov

Nadpis

Zverejnené

Dátum podpísania 20.5.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lukov

Objednávateľ – Sídlo Lukov 60, 086 05 Lukov

Objednávateľ – IČO 00322342

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ – Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ – IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lukov

Objednávateľ – Sídlo Lukov 60, 086 05 Lukov

Objednávateľ – IČO 00322342

Dodávateľ

Dodávateľ – Sídlo

Dodávateľ – IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lukov

Objednávateľ – Sídlo Lukov 60, 086 05 Lukov

Objednávateľ – IČO 00322342

Dodávateľ

Dodávateľ – Sídlo

Dodávateľ – IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lukov

Objednávateľ – Sídlo Lukov 60, 086 05 Lukov

Objednávateľ – IČO 00322342

Dodávateľ

Dodávateľ – Sídlo

Dodávateľ – IČO

Prílohy

Všetky dokumenty

Obec je zapojená do projektu „ SPOLU PRE KOMUNITY“ poskytovania terénnej sociálnej práce (TSP). Pracovníci TSP pomáhajú orientovať sa v sociálnych službách a dávkach, s vypísaním úradných aj iných písomností, dlhové poradenstvo, s riešením problémov z rôznych oblastí pri všetkej diskrétnosti.

TSP nájdete na prízemí Kultúrneho domu v Lukove

Tel.: 0919 174 198

Email: tsp.lukov@gmail.com

Zamestnanci:

 TSP ( terénny sociálny pracovník) : Mgr. Valéria Džmurová

TP ( terénny pracovník) : Adriana Majorošová

TP ( terénny pracovník) :  Monika Kačmárová

Úradné hodiny:

Pondelok7:00 – 12:00 | 12:30 – 15:00
Utorok7:00 – 12:00 | 12:30 – 15:00
Streda7:00 – 12:00 | 12:30 – 17:00
Štvrtok7:00 – 12:00 | 12:30 – 15:00
Piatok7:00 – 13:00

Cieľom je poskytovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ktoré budú prispievať k zamestnateľnosti a zamestnanosti príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Táto časť obyvateľstva má sťažený prístup k službám zamestnanosti a ďalším verejným službám a tiež čelí rôznym bariéram pre  vstup na trh práce. Pôsobenie terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov má pomáhať tieto bariéry prekonávať, najmä prostredníctvom riešenia sociálnych problémov jednotlivcov a rodín žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách, pri rôznych sociálnych problémoch súvisiacich s prevenčnými aktivitami a elimináciou príčin sociálneho vylúčenia.  

TSP poskytuje nasledovné služby:

 • sociálne poradenstvo – pracovné poradenstvo
 • poradenstvo a pomoc pri zabezpečení základných životných potrieb
 • zlepšovanie informovanosti pri riešení sociálnych a rodinných problémov
 • zvyšovanie finančnej gramotnosti, pomoc pri riešení problémov súvisiacich s exekúciami a pri oddlžovaní
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov klienta,
 • predškolská príprava,
 • záujmové aktivity – tvorivé dielne, práca s deťmi a mládežou a eliminovanie záškoláctva
 • nízko prahové aktivity,
 • preventívne aktivity – eko-enviromentálna výchova, čistota a hygiena tela
 • sprostredkúva kultúrny kontext vylúčenej komunity
 • spolupráca s inštitúciami :Škola (pri zápise žiakov, pri predvolávaní rodičov do školy, pri monitorovaní dochádzky, záškoláctva), lekárske pracoviská (všeobecný lekár, pediater, nemocnice), Úrad práce a sociálnych vecí  a rodiny(oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže, sociálna kuratela, dávky v hmotnej núdzi, sociálne dávky),Polícia(štátna), Súdy a exekútorské úrady, Detské domovy(sprostredkovanie kontaktu rodičov s deťmi ), Sociálna poisťovňa (dôchodky).